Reference : Absence of TRIM32 Leads to Reduced GABAergic Interneuron Generation and Autism-like B...
Scientific journals : Article
Life sciences : Biochemistry, biophysics & molecular biology
http://hdl.handle.net/10993/41060
Absence of TRIM32 Leads to Reduced GABAergic Interneuron Generation and Autism-like Behaviors in Mice via Suppressing mTOR Signaling
English
Zhu, Jian-Wei [> >]
Zou, Ming-Ming [> >]
Li, Yi-Fei [> >]
Chen, Wen-Jin [> >]
Liu, Ji-Chuan [> >]
Chen, Hong [> >]
Fang, Li-Pao [> >]
Zhang, Yan [> >]
Wang, Zhao-Tao [> >]
Chen, Ji-Bo [> >]
Huang, Wenhui [> >]
Li, Shen [> >]
Jia, Wei-Qiang [> >]
Wang, Qin-Qin [> >]
Zhen, Xue-Chu [> >]
Liu, Chun-Feng [> >]
Li, Shao [> >]
Xiao, Zhi-Cheng [> >]
Xu, Guo-Qiang [> >]
Schwamborn, Jens Christian mailto [University of Luxembourg > Faculty of Science, Technology and Communication (FSTC) > Life Science Research Unit >]
Schachner, Melitta [> >]
Ma, Quan-Hong [> >]
Xu, Ru-Xiang [> >]
2019
Cerebral Cortex
Oxford University Press
Yes (verified by ORBilu)
International
1047-3211
1460-2199
Cary
United Kingdom
http://hdl.handle.net/10993/41060
also: http://hdl.handle.net/10993/41210

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Limited access
Zhu_2019.pdfPublisher postprint3.16 MBRequest a copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.