Reference : Interview: E Liewen an Zwangsrekrutéierung a Gefaangenschaft
Diverse speeches and writings : Speeches/Talks
Arts & humanities : Art & art history
Migration and Inclusive Societies
http://hdl.handle.net/10993/47302
Interview: E Liewen an Zwangsrekrutéierung a Gefaangenschaft
Luxembourgish
[en] Interview: A life in forced recruitment and captivity
Ganschow, Inna mailto [University of Luxembourg > Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) > Contemporary History of Luxembourg >]
Elsen, Frank [> >]
24-Jun-2020
National
RTL Journal
24 June 2020
RTL
Luxembourg
Luxembourg
[en] forced labour ; POW ; russia
[en] „Op deenen 320 Säite gëtt déi russesch Emigratioun op a bannent Lëtzebuerg erkläert. Ënnert anerem erzielen Eenzelpersounen a Familljen hir Geschichten.“
Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) > Contemporary History of Luxembourg (LHI)
Lydie Schmit Fondation
Russian Migration to Luxembourg from 1914 untill now
General public
http://hdl.handle.net/10993/47302
https://www.rtl.lu/kultur/news/a/1515838.html

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
logo_rtl_rgb.svgPublisher postprint773 BView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.