Reference : Vum Lëtzebuerger Musekerlexikon zu enger Lëtzebuerger Museksgeschicht
Diverse speeches and writings : Conference given outside the academic context
Arts & humanities : Performing arts
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/29419
Vum Lëtzebuerger Musekerlexikon zu enger Lëtzebuerger Museksgeschicht
Luxembourgish
Sagrillo, Damien mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Identités, Politiques, Sociétés, Espaces (IPSE) >]
18-Jan-2017
National
40ième anniversaire de l'Association Pour !'Education Permanente
18 janvier 2017
Association Pour !'Education Permanente
Walferdange
Luxembourg
[fr] Musicologie ; Musique luxembourgeoise ; Evolution culturelle
[en] Wa mer iwwer eng Lëtzebuerger Museksgeschicht nodenke wëllen, musse mer fir d'éischt
iwwer d'Leit schwatzen, déi des Geschicht duerch hiert musikalesch Wierken gepragt hunn.
A mengem Virtrag kommen deemno niewe Musekerperséinlechkeeten an hire Wierker och
Tendenzen zur Sprooch, déi mat der Hëllef vun dem Lexikon, den elo virleit, erausgeschafft
kënne ginn. Niewe reng musekshistoresche Faite spillen och regionalgeschichtlech
motivéiert soziologesch Tendenzen eng Roll. (Konferenz mat extraiten vun Musekstecker) op
lëtzebuergesch.
L'Histoire de la musique au Luxembourg
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/10993/29419

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
MusëkerlexikonMusëksgeschicht.pdfPublisher postprint2.06 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.