Reference : D’méisproochegt Gehir
Diverse speeches and writings : Conference given outside the academic context
Social & behavioral sciences, psychology : Neurosciences & behavior
http://hdl.handle.net/10993/16365
D’méisproochegt Gehir
Luxembourgish
[en] The multilingual brain
Engel de Abreu, Pascale mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Education, Culture, Cognition and Society (ECCS) >]
31-Jan-2014
National
Research for Lunch Lecture Series
31 January, 2014
University of Luxembourg, FLSHASE
Luxembourg
Luxembourg
[en] multilingual education ; cognitive advantage ; executive functions
[en] The multilingual brain.

Is a multilingual education beneficial for children? What are the optimal conditions under which a child can become perfectly multilingual? The given lecture will focus on the "cognitive advantages" of multilingualism and illustrate the impact that being multilingual has on the cognitive organisation of the brain. Practical questions regarding multilingual education will also be discussed.
[lb] Ass et gutt e Kand méisproocheg ze erzéien? Wat sinn déi optimal Konditiounen, fir datt e Kand vollstänneg multilingual gëtt? An dësem Virtrag gëtt de sougenannten « kognitive Virdeel » vun der Méisproochegkeet virgestallt an ett gëtt erklärt wéi sech d’Méisproochegkeet op d’Organisatioun vum Gehir auswierkt. Do eriwwer eraus ginn och méi praktesch Froe vun der méisproocheger Erzeiung diskutéiert.
ECCS
Fonds National de la Recherche - FnR
General public
http://hdl.handle.net/10993/16365
http://www.youtube.com/watch?v=0T6i-5n1n4s

File(s) associated to this reference

Additional material(s):

File Commentary Size Access
Open access
D’MÉISPROOCHEGT GEHIR_Engel_LUX.pdf360.29 kBView/Open
Open access
DAS MEHRSPRACHIGE GEHIRN_Engel_DE.pdf437.6 kBView/Open
Open access
LE CERVEAU MULTILINGUE_Engel_FR.pdf373.73 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.