Reference : Fërderung bei Lies- a Rechtschreifschwieregkeeten: Beispiller aus der Praxis
Scientific Presentations in Universities or Research Centers : Scientific presentation in universities or research centers
Social & behavioral sciences, psychology : Theoretical & cognitive psychology
Educational Sciences
http://hdl.handle.net/10993/32336
Fërderung bei Lies- a Rechtschreifschwieregkeeten: Beispiller aus der Praxis
Luxembourgish
[en] Specific Reading Disorder: Interventions and Practical Examples
Ugen, Sonja mailto [University of Luxembourg > Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education (FLSHASE) > Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET) >]
Keipes, Brigitte mailto [Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enfance et de la Jeunesse - LU]
24-May-2017
National
MecreDYS
24.05.2017
LEARN
Belval
Luxembourg
[en] Wéi weisen sech Lies- a Rechtschreifschwieregkeeten am Schoulalldag a wéi kann e domadder ëmgoen? Mir weisen iech Beispiller aus der Praxis vu Schrëftproduktiounen a vun Observatioune vu Kanner am Ëmgang mat der Alphabetiséierungssprooch. Unhand vun dëse Praxisbeispiller illustréiere mir wéi eng Hürden d’Kanner mat Lies- a Rechtschreifschwieregkeeten ze meeschteren hunn. Mir proposéieren iech eng detailléiert Analys vun dëse Schrëftproduktiounen a Reaktioune vun de Schüler baséiert op wëssenschaftlech Erkenntnisser aus der der Orthophonie an der Psycholinguistik. Mir thematiséieren och phonologesch Bewosstheet als Basiskompetenz déi sech mam Erléiere vun der Schrëftsprooch weiderentwéckelt. Mir weise Pisten op wéi een d’Kanner kann ënnerstëtzen a fërdere bei der Weiderentwécklung vun hire Lies-a Schreifkompetenzen.
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/10993/32336

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBilu are protected by a user license.