References of "Lutgen, Pit"
     in
Bookmark and Share    
See detailAacht Filmer vum Projet COMPARE: 1. Aféierung; 2. Literacy – Wat ass dat?: 3. Literacy entwéckelen – Wéi a mat weem?; 4. Elterebesuch – Eng Beräicherung; 5. Um Wee zum Partenariat mat den Elteren
Kirsch, Claudine UL; Colucci, Laura; Lutgen, Pit et al

Learning material (2022)

Aféierung Aféierung an d’Filmer vum Projet COMPARE An dëser Serie vu Videoe weise mir iech wéi dir Literacy mat klenge Kanner entwéckelen kennt a wéi Zesummenaarbescht mat Elteren a Bibliothéiken iech ... [more ▼]

Aféierung Aféierung an d’Filmer vum Projet COMPARE An dëser Serie vu Videoe weise mir iech wéi dir Literacy mat klenge Kanner entwéckelen kennt a wéi Zesummenaarbescht mat Elteren a Bibliothéiken iech heibäi hëllefen. Film 1 Literacy – Wat ass dat? Fréi Erfarunge mat Literacy beaflossen de Kanner hir sproochlech Fähegkeeten, hir Erzielfähegkeet, de Prozess vum Liesen- a Schreiweléieren an hir spéider Leeschtunge an der Schoul. Den éischte Video stellt d'Konzept vu Literacy vir a presentéiert produktiv Situatiounen. Film 2 Literacy entwéckelen – Wéi a mat weem? An dësem Film weise mir iech wéi Dir Literacy zesumme mat Elteren a Bibliothéike kennt entweckelen. Film 3 Elterebesuch – Eng Beräicherung Dëse Video weist iech zwee Beispiller vun Zesummenaarbecht. Eng Educatrice an Elteren erklären de Benefice vun der Zesummenaarbecht fir d’Kanner, d’Elteren an d’Educatricen. Film 4 Um Wee zum Partenariat mat den Elteren An dëser Crèche kachen d’Educatrice reegelméisseg mat de Kanner an heiansdo mat den Elteren. Situatiounen vu Literacy a verschiddene Sprooche komme spontan op. Elteren an d’Chargée vun der Crèche presentéieren d'Auswierkunge vun der Zesummenaarbecht. [less ▲]

Detailed reference viewed: 31 (1 UL)
See detailFive Films of the project COMPARE: 1. Introduction; 2. Literacy – What is it?; 3. Developing literacy – How and with whom?; 4. Developing literacy – How and with whom?; 4. Parent visits – an enrichment Towards a partnership with parents
Kirsch, Claudine UL; Colucci; Lutgen, Pit et al

Learning material (2022)

Introduction Introduction to the films of the project COMPARE In this series of videos, we show you how to develop literacy with young children and how collaboration with parents and libraries can help ... [more ▼]

Introduction Introduction to the films of the project COMPARE In this series of videos, we show you how to develop literacy with young children and how collaboration with parents and libraries can help you do this. Film 1 Literacy – What is it? Early literacy experiences positively influence children's language and narrative skills, their learning to read and write, and future school achievements. The first video introduces the concept of literacy and presents productive situations. Film 2 Developing literacy – How and with whom? In this movie we show you how to develop Literacy with the help of parents and libraries. Film 3 Parent visits – an enrichment This video shows you two examples of collaboration. An educator and parents explain the benefits of collaboration for the children, the parents and the educators. Film 4 Towards a partnership with parents In this day-care centre, the educators regularly cook with the children and sometimes with the parents. Literacy events in several languages occur spontaneoulsy. Parents and the head of the day-care centre present the effects of collaboration. [less ▲]

Detailed reference viewed: 25 (0 UL)
See detailCinq films du projet COMPARE : 1. Introduction ; 2. Literacy – Qu’est-ce que c’est ?; 3. Développer la literacy – Comment et avec qui ?; 4. Visite des parents – un enrichissement ; 5. Vers un partenariat avec les parents
Kirsch, Claudine UL; Colucci, Laura; Lutgen, Pit et al

Learning material (2022)

Introduction Introduction aux films du projet COMPARE Dans cette série de vidéos, nous vous montrerons comment développer la “literacy” avec de jeunes enfants et comment la collaboration avec les parents ... [more ▼]

Introduction Introduction aux films du projet COMPARE Dans cette série de vidéos, nous vous montrerons comment développer la “literacy” avec de jeunes enfants et comment la collaboration avec les parents et les bibliothèques vous aident à cet effet. Film 1 Literacy – Qu’est-ce que c’est ? Les expériences précoces de « literacy » ont une incidence sur les compétences linguistiques et narratives des enfants, sur leur processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et sur leurs résultats scolaires futurs. La première vidéo introduit le concept de “literacy” et présente des situations productives. Film 2 Développer la literacy – Comment et avec qui ? Dans ce film, nous vous montrons comment développer la « literacy » avec les parents et les bibliothèques. Film 3 Visite des parents – un enrichissement Cette vidéo vous montre deux exemples de collaboration. Une éducatrice et des parents expliquent ce que la collaboration apporte aux enfants, aux parents et aux éducatrices. Film 4 Vers un partenariat avec les parents Dans cette crèche, les éducatrices cuisinent régulièrement avec les enfants et parfois avec les parents. Des situations de « literacy » en plusieurs langues apparaissent spontanément. Des parents ainsi que la chargée de la crèche partagent leurs visions sur les effets de la collaboration. [less ▲]

Detailed reference viewed: 37 (0 UL)